Angeles City Association, USA: PUGE

Almario De Jesus

King dapat a mayap, cambe na ning lugud
Mapuring aguman, carelang teguyud
Marangal dang pake, at panyulung king bie
Misaup-saup lang gunyat magtagumpe.

Dekada otsenta, carin megumpisa
Ing pamag-selebra king mal a pyesta ra
Ytang panugali dela ra’t amana
Gewa rang tradisyun, keti America.

September 1, 2000, ‘official’ rang gewa
Ining ‘association’ me-‘incorporate’ ya
Memiling pamuntuc, ampung cayabe na
Caring Angeleños, a tatangalan da.

Deting Angeleños, king panamdaywan da
Dela ra’t binitbit, tradition, cultura
Menibatan Kuliat, a labwad dang tibwan
Keti California, ya nang Pagmasusian.

Amlat na ning balen, e ra acalingwan
Ing syudad Angeles nanung pegumpisan
Metung ya mung baryu a pane cakewan
Maliblib a lugal, alang bisang tucnang.

Don Angel Miranda, Rosalia de Jesus
Ylang tatangalan, mumuna Angeles
Ing Kuliat a baryu meging Angeles ya
Parangal king Angel a dapat patron da.

Ing baryung parokya, piniling patrona
Ing mipanusigan y Doña Rosalia
‘Nuestra Señora Santissima del Rosario’
Meging patulunan, binye ing dangalan.

Ketang titulu na, nitang Birhen Maria
Ing lagyung La Naval, meging parangal ya
Anting pangilala, ketang tagumpe ra
Cristianung linaban, keng Naval a guerra.

Ytang Indung Maria, yanamang lalun da
Yang caban ning tipan, a pilulunan na
Nitang nuan a anac menibatan banwa
Anti ya mung barcu, canita seken na.

Pyesta ning La Naval, San Angelo’ Apu
Masayang kundiman, tutung maulaga
Careng Angeleños atlu ing pyesta ra
Bulan ning Octobre a pagmasusian da.

Luid ya ing ‘Angeles City Association, USA’
Luid ya ing Lakan Balen Angeles!
Viva le fe Cristo y la Virgen Santissima del Rosario
Luid ya ing Amanung Siswan, ing salitang Kapampangan

JOVITO L. TORRES
Chairman of the Board

29497 Branwin Street, Murietta, CA 92563 
T. (310) 548.9193 
C: (310) 748.6339 

Nash Ang

Nash Ang is a Filipino filmmaker that made award winning documentaries and socially relevant fiction films. As a social entrepreneur, he founded online communities that aims to unite overseas Filipinos and support rural communities in the Philippines.

Post A Comment:

0 comments so far,add yours